header_picture
Open Track sõidutreening

Treeningu juhend

1.Koht, aeg ja ajakava
1.1Juhendi avaldamine internetis : [üldjuhul kolm nädalat enne üritust]
1.2Eelregistreerimine: [üldjuhul kaks nädalat enne üritust]
1.3Eelregistreerimine lõpeb : kuni xx osavõtutasu laekumisel või reedel xx.xx kell 17:00
1.4Ajakava: [olenevalt üritusest võib muutuda]
11:00 – 11:45 (orienteruvalt) osalejate dokumentide kontroll, transpondrialuste ja numbrite paigaldus
11.45 sõitjate koosolek
12.00 kontrollringid
12.10 treeningu algus
18:00 (orienteeruvalt) treeningu lõpp

2.Korraldaja, rada
2.1Treeningu korraldab: xxx
Treeningu juht: xxx
Ajamõõtja: xxx
2.2Treening toimub xxxx. Rajaskeemiga saab tutvuda veebiaadressil www.xxx.xx, samuti on rajaskeem väljas kohapeal infotahvlil.

3.Osavõtjad
3.1Kõik osavõtjad peavad esitama isikut tõendava dokumendi ja allkirjastama kinnituse üritusel osalemise tingimustega nõustumise kohta (kinnituskiri).
3.2Ühel autol võib osaleda üks või mitu sõitjat.
3.3Treeningsõidu ajal peavad autos viibijad kandma kaitsekiivrit ja kinnitama turvavööd.
3.4Juhi/kaassõitja minimaalne vanus on 16 aastat ja autos tohib viibida korraga üks kaassõitja.
3.5Kooskõlastatult Eesti Autospordi Liiduga xx.xx.xx on lubatud osavõtt EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel.
3.6Osalejatel on soovitav kasutada mittesulavast materjalist pikkade varrukate ja säärtega sõiduriietust, kinniseid jalanõusid ning sõidukindaid.

4.Nõuded auto tehnoseisundile
4.1Auto juht vastutab osaleva auto tehnilise seisukorra eest. Tehniline seiskord peab tagama auto ohutu kasutamise rajal, ning välistama mistahes vedelike lekked.
4.2Nõutud on töökorras lähi-, suuna- ja pidurituled ning vähemalt 2 tahavaatepeeglit. Sõidu ajal peavad põlema lähituled, kuid neid võivad asendada päeva- või udutuled.
4.3Esiklaasi ja esimeste küljeklaaside läbipaistvus peab olema tagatud mistahes tingimustes.
4.4Nõutud on paigaldada vähemalt esimene pukseerimissilmus, soovitavalt ka tagumine silmus.
4.5Korraldaja ei teosta autodele tehnilist kontrolli, kuid tal on õigus hinnata auto tehnilise seisundi sobivust üritusel osalemiseks.
4.6Soovitav on paigaldada turvakaar või turvapuur, mitmepunkti turvavööd, ning vajadusel nendega sobivad istmed.

5.OT treeningute käik
5.1Treeningsõidul on rajal kuni 15 autot korraga. Sessiooni alguses võetakse esimesel ringil sisse umbes 100m pikkused pikivahed mis võimaldab segamatu treeningu kõigile.
5.2Rajal viibimise aja (ringide arvu) otsustab sõiduki juht, soovitav ei ole rajal järjest viibida kauem kui 15 minutit. Finishilipu korral sõidab osaleja ringi lõpuni ja lahkub rajalt enne stardisirget, lippu võidakse näidata ka individuaalselt.
5.3Rajale pääs (ka sessiooni ajal) toimub elavas järjekorras. Rajale pääsemiseks peavad juht (ja kaassõitja) näitama stardikohtunikule korraldaja poolt väljastatud randmepaela.
5.4Boksiteel ja ringraja parklates on kiirusepiirang 30 km/h.
5.5Sõidu alustamist lubava märguande annab stardikohtunik rohelise fooriga, punase fooritulega on rajale sõit keelatud! Rajale sõidul tuleb teed anda rajal olijale.
5.6Rajalt lahkuda soovides hoidub sõitja liigsest kiiruse vähendamisest rajal, suundub alates tiigikurvist paremasse teeserva ja lahkub rajalt boksitee kaudu andes samal ajal oma manöövrist märku parema suunatulega.
5.7Igal ajahetkel tuleb osalejal jälgida rajakohtunike märguandeid, kes hoiatavad võimaliku ohuolukorra eest kollase lipuga ning möödasõidu võimaldamise vajadusest sinise lipuga.
5.8Kollase lipu lehvides tuleb vähendada kiirust, mitte mööda sõita kuni ohupiirkonna läbimiseni, jälgida tähelepanelikult rajal toimuvat ning tegutseda sellele vastavalt.
5.9Sinise lipu lehvides tuleb peeglitest kontrollida möödasõita soovija asukohta ning võimaldada möödasõit vastavalt juhendi p.6.

6.Möödumine aeglasemast autost
6.1Möödasõidu ohutuse eest vastutab möödasõitev juht. Sõltuvalt trajektoorist võib mööduda paremalt või vasakult.
6.2Möödasõidu võimaldamiseks ei tohi eessõitev juht teha järske manöövreid vaid tuleb püsida tavapärasel trajektooril, võimalusel sirge alguses kiirendamisega veidi viivitades.
6.3Juhile, kes takistab möödasõitu, antakse suuline hoiatus, teisel korral peatatakse osalemine üritusel.
6.4Juhile, kes möödub eesliikujast agressiivselt ja/või ohtlikult antakse suuline hoiatus, teisel korral peatatakse osalemine üritusel.
6.5Osalejal on kohustus teavitada korraldajat rajal toimunud ohtlikest intsidentidest või möödasõidureeglite rikkumisest.
6.6Keelatud on möödasõit Velt Motocenter kurvis ja vahetult enne seda. Korraldaja võib keelata möödasõidu ka teistes ohtlikes rajalõikudes.

7.Treeningsõidu enneaegne lõpetamine
7.1Korraldajal on õigus kutsuda omal vabal hinnangul liiga kauaks rajale jäänud auto boksi ruudulise lipuga, et võimaldada võrdsemat rajakasutust kõigile soovijatele.
7.2Korraldajal on õigus ohtliku sõidustiiliga või rikkega auto treeningsõidult igal hetkel kõrvaldada, näidates musta lippu. Musta lipu saanud auto sõidab ringi lõpuni ja sõidab boksialale, pargib auto ning ilmub stardikohtuniku juurde.
7.3Kui treeningsõidu käigus tekkinud ohuolukorda ei suudeta kõrvaldada, lõpetatatakse sõidusessioon punase lipuga. Punase lipu korral sõidavad kõik rajal olijad aeglases tempos poolelioleva ringi lõpuni ja rajalt maha boksi. Poolelijäänud sessoonil osalenud saavad tagasi rajale üldises järjekorras.

8.Ringiajad
8.1Ringiajad ilmuvad umbes tunnise intervalliga boksialas asuvale teadetetahvlile. Võimaluse korral edastatakse ringiaegu ka TV ekraanil reaalajas.
8.2Kokkuvõtlik ajavõtulogi avaldatakse veebis aadressil http://opentrack.tqhq.ee/forum/
8.3Ringiaegu mõõdetakse õppeotstarbel, paremusjärjestust ei selgitata.

9.Osavõtumaksud
9.1Osavõtumaks: eelregistreerimisel xx.- €, kohapeal xxx.- € auto kohta, hind sisaldab ühte kaassõitjat. Iga täiendav juht/kaassõitja xx.- €.

10.Vastutus
10.1Ürituse korraldaja, korraldamisega seotud isikud ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Osalejad vabastavad eelpoolkirjeldatud isikud vastutusest, allkirjastades punktis 3.1. mainitud kinnituskirja.
10.2Mistahes osalejatele (k.a iseendale) või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest vastutab auto juht. Juhul kui kahju tekkimises osales mitu autot ja osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, kuulub vaidlus lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mingil juhul ei ole korraldaja, korraldamisega tegelevad isikud ja EAL sellises vaidluses osapool.
10.3Osaleja vastutab tema kätte usaldatud transpondri eest. Kaotatud transpondri eest trahv 300€.
10.4Osaleja vastutab kõikide ringrajale ja ringrajakompleksi rajatistele tekitatud kahjustuste eest ning kohustub kahjustused hüvitama hiljemalt 30 päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.Osaleja kinnituskiri

Üritus Open Track xx.xx.xxxx ei ole autospordivõistlus ega võistluslikku elementi sisaldav tegevus, vaid sõidutreening. Treeningu sisuks on harjutada erinevate sõiduvõtete efektiivsust liikluseks suletud territooriumil, ning eesmärgiks on parendada osalejate oskuseid auto kontrollimiseks piirsituatsioonides. Ringi läbimise aega mõõdetakse vaid osalejatele tagasiside andmiseks ja neid ei kasutata paremusjärjestuse väljaselgitamiseks. Osalejal on õigus sõita tema poolt valitud kiirusega, tagades ohutuse iseeendale, teistele osalejatele ja kolmandatele osapooltele. Keelatud on mistahes osalejate vaheline konkureerimine rajal ja ohtlikud manöövrid.

Üldised kinnitused

Olen tutvunud sõidutreeningu juhendiga ja kohustun kogu treeningu vältel täitma kõiki selles sisalduvaid nõudeid. Olen teadlik, et antud dokumendi allkirjastamine omab juriidilist jõudu koos tulenevate kohustuste ja tagajärgedega. Juhul kui juhendi-, antud dokumendi- või korraldaja poolsete nõuete täitmine ei ole võimalik või ma ei soovi seda teha olenemata põhjustest, olen kohustatud loobuma edasisest üritusel osalemisest ilma osalustasu tagastuseta ja mistahes kulude hüvitamiseta korraldaja poolt.

Olen teadlik, et auto juhtimine ja autos kaassõitjana viibimine on ohtlik. Sõidutreeninguga seoses eksisteerib reaalne risk, et juht kaotab auto üle kontrolli, toimub kokkupõrge teiste rajal liikujatega, rajal- või raja kõrval asuvate objektidega, otsasõit teisele osalejale, korraldajale või kolmandale osapoolele. Selliste õnnetuste tagajärg võib olla ulatuslik materjaalne kahju mulle endale, kohustus hüvitada tekitatud kahju teisele osalejale, auto omanikule, korraldajale või kolmandale osapoolele. Samuti võib õnnetus lõppeda juhi, kaassõitja, teise osaleja, korraldaja või kolmanda osapoole kehaliste vigastuste, püsivate kehaliste puuete tekkega või surmaga. Mulle on osalejate koosolekul selgitatud, kuidas ohuolukordade tekkimise tõenäosust saab vähendada. Osalejate koosolekul viibimine on minu kohustus. Saan aru, et korraldajate poolt antud selgitused ei välista ohtlikke olukordi, õnnetusjuhtumite toimumist ja kahju tekkimist.

Vastutan oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Olen teadlik, et korraldaja ei saa tagada teiste treeningul osalejate poolt ürituse reeglite täitmist ja seda, et osalevad autod on tehniliselt korras. Samuti saan aru, et treeningrajale juurdepääs ei ole suletud kolmandatele isikutele, ning seetõttu ei saa välistada nende poolt osalejatele kahjude tekitamist või neile kahju tekkimist.

Kohustun kasutama isiklikke kaitsevahendeid (minimaalselt kiiver, turvavöö), järgima treeningu juhendi nõudeid ning korraldajate korraldusi ja märguandeid. Teen kõik endast oleneva, et ohuolukordi ja õnnetusi vältida. Õnnetuse vältimatuse korral püüan vähendada teistele osalejatele, kolmandatele osapooltele ning korraldajatele tekkida võivat kahju. Kahju tekkimisel minule endale minu tegevuse- või tegevusetuse tõttu kohustun mitte esitama nõudeid korraldajale, korraldamisega seotud isikutele, teistele osalejatele või kolmandatele osapooltele. Kui minule põhjustatakse kahju teise osaleja või kolmanda osapoole poolt, siis on minu kohustus tegeleda kahju sissenõudmisega süüdlaselt. Kui tekib vaidlus süülisuse või kahju hüvitamise osas, siis ma lahendan sellise vaidluse läbirääkimiste teel või Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei nõua ma kahjude hüvitamist korraldajalt või korraldamisega seotud isikutelt. Samuti ma ei nõua nende kaasamist kahju hüvitamist puudutavatesse vaidlustesse.

Olen teadlik, et reeglina kindlustusseltsid ei hüvita liikluseks suletud territooriumil toimuvate sõidutreeningute käigus osalejale tekkinud ja teistele osapooltele tekitatud kahju, välja arvatud juhul kui kindlustusseltsiga on sõlmitud eelnevalt vastavasisuline kokkulepe.

Juhi kinnitused

Olen minu poolt juhitava auto omanik või kasutan autot volituse alusel. Viimasel juhul olen saanud omanikult nõusoleku kasutada autot ringrajal toimuval sõidutreeningul. Sellise volituse olemasolu tõestamine on minu kohustus. Kui ma ei ole auto omanik, siis vastutan isiklikult auto omaniku ees mistahes autole tekkinud kahju või ebatavalise kulumise korral, isegi kui kahju tekkis kellegi teise süülise käitumise tõttu. Kohustun vastuvaidlematult alluma kindlustusseltside poolt esitatavatele regressinõuetele.

Veendun enne treeningsõidu alustamist, et minu poolt juhitava auto tehniline seisukord vastab juhendi p. 4 nõuetele.

Ma ei juhi autot alkoholi-, ravimite-, narkootiliste ainete- või haigusnähtude mõju all, ning samuti üleväsinuna või kui eksisteerivad mistahes muud asjaolud, mis ei võimalda mul keskenduda auto juhtimisele ohutul viisil.

Kui luban treeningsõidu ajaks autosse kaassõitja, siis veendun, et ta kannab osaleja käepaela ja seega on oma allkirjaga kinnitanud nõusolekut alluda ürituse reeglitele.

Olen saanud korraldaja käest kasutamiseks ajamõõteseade (transponder) väärtusega 300€. Kohustun seadme tagastama ürituse lõppemisel ja selle kadumise või kahjustumise korral hüvitama koheselt seadme maksumuse.

Kaassõitja kinnitused

Viibides autos kaassõitjana vabastan auto juhi vastutusest mulle õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkiva kahju korral.